Miletice - historie

Osada Miletice jest starého založení a pochází z prvních dob kolonizace krajiny.

Dle Dr. Jindřicha Vančury "Dějin někdejšího král.města Klatov" můžeme založení osady datovat do 13.století. Osada jako všechny ostatní v této době měla zprvu zřízení rodové.

První zmínka o osadě se nalézá v berním rejstříku z roku 1379. V obci žili dva vladykové Sezema a Sudivoj. Další vladyka, který se připomíná je Svík z Miletic. Husitské období zničilo mnohé písemné památky ze starších dob. Největší škoda národu vznikla požárem pražského hradu v roce 1541, kdy shořely desky zemské, které měly být základním kamenem dějin mnoha vsí, městeček a měst.

Roku 1542 část vsi Miletic patřila k Bystřicku. Ves koupil Bernard Koc z Dobrše, který statek měl do roku 1565, pak jej měl v držení jeho syn Adam mladší Koc z Dobrše s manželkou Markétou z Videršperka. Po její smrti pojal Annu z Křimic. Měl 4 syny a to Bernarda, Bohuslava, Bohusuda, Kryštofa a dcery. Adam svého staršího syna vydědil, ostatní zdědili každý část. Bohuslav spravoval roku 1596 Miletice a měl pak i díl Dlažova, který mu byl přo konfiskaci zabrán.

Také Miletice musely prožíti všechny hrůzy třicetileté války. Roku 1639 tlupy švédského vojska táhly touto krajinou a vypálily mezi jinými také Bezděkov a MIletice, které tehdy k Bezděkovskému statku z části patřily.

Bohusud Koc z Dobrše držel pak Miletice. Roku 1623 byl odsouzen k manství, které přísahou manskou roku 1626 přijal léno na Miletice, díl tvrze a vsi Libkov. Roku 1629 se pro víru vystěhuje do Bavor ( byl evangelík). Roku 1652 se však vrátil do Čech i MIletic a přistoupil k víře katolické.

Po roce 1652 byli v Mileticéch tři páni - tři vrchnosti. Karel Heřman, Diviš Albrecht a Bohusud . všichni Kocové z Dobrše. po smrti Karla Heřmana díl Miletického statku - čítajic část vsi Miletic a vsi Soustova získala vdova Kateřina Eleonora z Klenové, její dcera majetek podědila a pak prodala Václavovi Albrechtovi Kocovi z Dobrše. Tímto prodejem se spojily v jeden celek Miletice a Soustov.

Roku 1760 dal zbudovati miletický pán kapli sv. Jana Nepomuckého v barokním slohu. Statek byl majetkem Jana Václava Schmidgrábnera rytíře z Lustenegu.Ke statku náležela ves Miletice čítajíce 34 čísel se zámečkem a kaplí sv. Jana Nepomuckého. Blíže nad vesnicí se nalézá kaple sv. Markéty.

Druhou vsí, která náležela ke panství miletickému je Soustov čítajíc 23 čísel, třetí Vráž mající 3 chalupy.

Roku 1839 vesnice MIletice čítala 46 čísel a žilo zde 348 obyvatel. Vesnice byla sídlem úřadu vrchnostenského. Kromě kaple měla zámek, brusírnu, pivovar na 8 sudů, 1 dvůr, 1 vinopalnu a 1 hostinec.

Zápis z kroniky obce Miletice